Kognitiv beteendeterapi – KBT

Har du bestämt dig för att göra något åt din livssituation? Inom KBT arbetar vi tillsammans med att förändra negativa tankemönster till förmån för andra tankar som är mer hälsobefrämjande. Hur vi tänker om oss själva och om det som händer runt omkring oss påverkar ju våra känslor och vårt beteende.

Omvänt så påverkar också beteende och känslor hur vi tänker. Att arbeta med förståelse, förändring och acceptans kring detta är lika viktigt.

Det kan handla om: Stress, livskris, depression, nedstämdhet, hantera ilska, olika former av ångestproblematik som panikångest, social fobi, GAD eller dålig självkänsla, oro, problem i relationer hemma eller på jobbet.

Vi börjar med att försöka förstå hur problemet ser ut och hur det har uppkommit. Efter att ha formulerat en målsättningen med terapin börjar sedan det gemensamma arbetet med att förstå och försöka förändra hur tankar, känslor och beteenden påverkar varandra. Fokus ligger mycket på här och nu men vi utforskar också kopplingar tillbaka i tiden. För att kartlägga samspelet görs ofta en så kallad kognitiv konceptualisering och/eller en beteendeanalys. Hemuppgifter ingår ibland. Genom mer kunskap om dig själv och genom övning kan du bryta en negativ spiral och förändra din livssituation. Metoderna inom KBT bygger på vetenskaplig forskning och är till stor del evidensbaserade.

ACT (Acceptance Commitment Therapy) har också kallats ”tredje vågens KBT) och syftar också till att hjälpa människor hitta ett förhållningssätt till tankar och känslor. Målet är inte bara minskning av problem utan även att kunna leva ett rikt och meningsfullt liv.

En session är 50 minuter och kostar 1100 kr. Det är vanligt att det blir 8-20 samtal.