Handledning

Jag ger handledning och coaching till enskilda individer och grupper utifrån ett KBT och  systemteoretiskt perspektiv. För mig handlar handledning/coaching om att bidra till att människor mår och presterar bättre.

Grupphandledning är ett effektivt sätt att utveckla både samarbetet och kompetensen inom en arbetsgrupp. Gruppen träffas exempelvis två timmar varannan vecka. Grupphandledning ges företrädevis till grupper som arbetar med människovårdande yrken inom socialt arbete, vård, omsorg eller utbildning. Jag har erfarenhet av handledning inom socialtjänst, behandlingshem, skola och barnomsorg.

Jag nyligen börjat en handledarutbildning med KBT-inriktning för legitimerade psykoterapeuter.

Handledningens syfte, som jag ser det:

  • att få arbetsverktyg
  • att öka antalet medvetna val
  • att kunna hantera en situation så att deltagarna blir nöjda
  • att göra tyst kunskap synlig
  • förtydliga olikheter och dra nytta av dessa
  • lära känna arbetskamrater

Grupphandledning är ett sätt att tillföra nya perspektiv och skapa ett reflexionsutrymme för medarbetarna. Genom mina/handledarens erfarenheter och gruppens samlade kompetens kan deltagarna få en ny vinkel på det som är svårhanterligt i arbetet. Grupphandledning avlastar också utsattheten i arbetet.

Coaching/Individuell handledning bygger jag på kognitiv beteendeterapi. Kognitiv terapi och beteendeterapi är två terapiformer som kompletterar varandra. När dom läggs ihop blir det ett bra sätt att hjälpa en person från ett nuvarande läge till ett önskat läge.

’Det var Aaron Beck som på 1960 talet började utvecklade den kognitiva terapin och tankarna kring samspelet mellan tanke, känsla och beteende. Om vi kan förändra hur vi tänker om oss själva och om andra så påverkar det våra känslor vilket i sin tur påverkar vårt beteende.

När den kognitiva terapin tar sin utgångspunkt i tanken så tar beteendeterapin sin utgångspunkt i beteendet. Till beteenden räknas här inte bara sådant som vi gör, utan även kroppsliga reaktioner och tankeprocesser räknas hit. För att förstå ett problem görs någon form beteendeanalys. Om vi ändrar ett beteende så påverkas våra upplevelser och känslor.

Du är expert på ditt liv och jag har kunskaper utifrån mina utbildningar och min yrkesmässiga erfarenheter. Vi arbetar utifrån vad du vill utveckla och dina mål. Du kan vara en professionell behandlare som vill han handledning på ditt arbete men du kan också vara en chef, medarbetare eller privatperson som vill hitta utvecklingsmöjligheter utifrån det sammanhang du ingår i. Tillsammans undersöker vi möjligheter, hinder och resurser. De teman vi arbetar med kan vara såväl professionella som privata.